Příliš mnoho náhod

mapka-6565Na zasedání zastupitelstva města Prostějova 31. 10. 2016 se probíralo zajímavé téma: Zastupitel František Filouš (klub Nezávislí) se vrátil k bodu s názvem „Schválení výkupu pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50″. Tento bod byl na pořadu jednání zastupitelstva 5. 9. 2016 pod číslem 11_19. Tři spoluvlastníci nabídli Městu za 4 975 650,- korun k výkupu svůj pozemek, který leží ve středu plánované „malé průmyslové zóny“ na jižním okraji města mezi ulicí Brněnskou a rychlostní komunikací R46. Odbor územního plánování a památkové péče nedoporučil tento pozemek vykoupit, Odbor životního prostředí a Odbor dopravy neměl připomínek. Odbor rozvoje a investic doporučil nabídku zvážit.Tehdy byl na doporučení Rady města výkup pozemku odsouhlasen. Informace, které tehdy zřejmě nebyly mnohým zastupitelům a stejně tak občanům známy, však staví tento výkup do zcela nového světla. Vyšlo najevo, že jedním ze spoluvlastníků je Ing. Kamil Janeček – vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu. Dalším spoluvlastníkem je jeho příbuzná a soused. I tohle ještě může být náhoda. Každý má nějaké příbuzné a známé a na naší žírné Hané mnoho lidí vlastní nějaký ten kus země. Šťastných náhod se však v tomto případě objevuje až příliš. Pozemek tato trojice zakoupila šťastnou náhodou od 81letého vlastníka na konci července 2010, měsíc před tím, než v srpnu 2010 tehdy ještě Městský úřad Prostějov zpracoval Zadání územního plánu Prostějov. Pozemek se tak měl stát součástí „malé průmyslové zóny“. Cena pozemku se z pořizovací ceny 672 300,- díky tomu vyšplhala během velmi krátké doby na více než sedminásobek. Šťastná shoda náhod nebo někdo zkrátka zpeněžil informace?

 

 

V této souvislosti nelze nevzpomenout, že před chystanou změnou územního plánu ve Smržicích v roce 2013 využil zřejmě svých informací také Jiří Odvářka,vedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Stavebního úřadu v Prostějově a současně člen stavební komise při OÚ, když před změnou územního plánu Smržic zakoupila ve Smržicích stavební pozemek jeho manželka – zaměstnankyně obecního úřadu tamtéž.